Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Ochrona danych
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest ELDORADO LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Gnieźnieńska 38, o numerze NIP: 6692401757  Regon 320070837, adres poczty elektronicznej: bok@sklepeldorado.pl, numer telefonu: komórkowy +48 503 879 179
 • Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;
  b) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
  c) korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  c) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  d) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;
  e) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł;
 • Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:
  a) zewnętrznym dostawcom towarów,
  b) firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi,
  c) dostawcom usług logistycznych,
  d) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,
  e) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  a) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (należy wskazać na czym polega ten interes Administratora), chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  b) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;
  c) obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Do edycji danych osobowych przechowywanych w serwisie służy specjalnie zaprojektowany panel pod nazwą Zarządzanie Prywatnością.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.